Vaksine

Generelt

Tenesteomtale

Helse- og omsorgstenesta tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sjukdommar. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneheld

  • barnevaksinasjonar til alle barn i førskule- og grunnskulealder
  • årleg sesonginfluensavaksinasjon til personar som er særleg utsette
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • vaksinasjon mot covid-19
  • andre vaksinar til visse risikogrupper (t.d. pneumokokkvaksine, hepatittvaksine, BCG)

Målgruppe

Personar som bur eller har mellombels tilhald i kommunen

Kriterium/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastset kva for personar som er i risikogruppene og som skal få tilbod om sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningsliner frå Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for tenesta

Barnevaksinasjon og vaksinasjon mot covid-19 er gratis. Elles betaler du ein eigendel.

aaa

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå
helse- og omsorgstenestelova § 1-1 og § 3-1
smittevernlova kapittel 3 

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Smittevernloven

Forskrifter

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ring helsestasjonen og bestill time
tlf 576 98711 evnt mobiltlf: 41 46 85 07 eller
mobiltlf: 91 74 11 33

Høve til å klaga

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig hjelp eller er misnøgd med korleis tenesta er utført, kan du sende ein klage til kommunen eller direkte til tenesteytaren. Forklar kva du er misnøgd med og kva for endringar du ønskjer.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Tenesteomtalar