Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avlasting
Avlingsskadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstenesta (hjelpetiltak)
Barnevernstenesta (melding)
Barselgrupper
Besøksheim / Å vere besøksheim
Borgarleg vigsel
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Brukarstyrt personleg assistanse
Bruksendring
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bustadtilskott til etablering
Bustadtilskott til utbetring/tilpassing
Bustønad
Byggavfall - kjeldesortering
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skulesekken
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E
Eigarseksjonering/reseksjonering
Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt
Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt
Eigedomsskatt - krav om omtaksering av eigedom
Eigedomsskatt - nedsetjing og ettergjeving
Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet
Ergoterapi
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farleg avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve hjort og villrein
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Følgjebevis for funksjonshemma
Førehandskonferanse

G
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H
Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstenester og/eller sosialtenester
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J
Jegerprøven

K
Karakterar - rett til å klage
Klage på helse- og omsorgstenester
Kommunal bustad
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturskule - opptak
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg / skogsveg - bygging
Legevakt
Legionellasmitte - førebyggjande tiltak
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen

M
Matlevering
Matrikkel - retting
Melding til barnevernstenesta
Miljøfyrtårn - sertifisering
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskule - opptak

N
Nabovarsel - byggjesak

O
Omsorgsbustad
Omsorgslønn
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement i grunnskolen

P
Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
PP-tenesta
Produksjonstilskot i jordbruket
Psykiske helsetenester

R
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Renovasjon
Returordningar for avfall
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S
Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Serveringsløyve
Sjukeheim - korttidsopphald
Sjukeheim - langtidsopphald
Sjølvbyggjar
Skjenkeløyve alkohol
Skjenkeløyve alkohol - ambulerande / for eit enkelt, bestemt høve
Skogfond
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skulemiljøet
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Startlån bustad
Statlege spelemidlar til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg

T
Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm
Tuberkuloseundersøking

U
Utsleppsløyve

V
Vaksine
Vassforsyning - drikkevatn
Vegvedlikehald

Ø
Økonomisk rådgjeving
Økonomisk sosialhjelp

Sjølvbetening

Tenesteomtalar