Tekniske hjelpemiddel - utlån

Generelt

Tenesteomtale

Er du funksjonshemma eller har du vore operert eller utsett for skade eller sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemiddel. Hjelpemiddel gjev dei som treng det, ein lettare kvardag, og ein kan låne dei for ein kortare eller lengre periode.

Kriterium/vilkår

Du har nedsett funksjonsevne for ein kortare eller lengre periode.

Pris for tenesta

Hjelpemiddel ved varig behov (over to år) blir dekte av folketrygda. Kommunen dekkjer utlån ved kortare behov.

Samarbeidspartnarar

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

aaa

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Lover

Folketrygdloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om hjelpemiddelsentralene
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemiddel. Opplæring i bruk av hjelpemidla, montering og eventuell reparasjon blir vanlegvis utført av kommunen. Når det gjeld hjelpemiddel til varig bruk, sørgjer kommunen for at søknad blir sendt til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Tenesta for hjelpemiddelformidling ligg i sokkeletasjen på Vik Bygde og Sjukeheim med inngang frå parkeringsplassen.

Mandag-fredag 08:00-15:30

Tlf 99694556 Osvald Risløw, Driftsoperatør

Tlf 48110399  Frøydis Haga, Ergoterapeut

Sakshandsaming

Kommunen kartlegg hjelpebehova dine. Normalt vil vi kome på heimebesøk. For tildeling av hjelpemiddel til varig bruk blir det gjort eit vedtak etter folketrygdlova. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikkje. Dersom du får avslag, skal du samtidig ha ei grunngjeving for avslaget.

Sakshandsamingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Høve til å klaga

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemiddel til varig bruk innan ein frist på seks veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du føre opp kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Dersom Hjelpemiddelsentralen lèt avgjerda stå, blir saka send vidare til Nav Klageeining, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon