Returordningar for avfall

Generelt

Tenesteomtale

Det finst ulike returordningar for ulike typar av avfall som skal brukast om att. Kommunen har plikt til å ta imot visse typar avfall. Det gjeld òg produsent eller forhandlar.

 • Kasserte elektroniske og elektriske produkt (EE-avfall, inkluderer kuldemøbel) 
  Kommunen skal sørgje for at det finst eit dekkjande tilbod for mottak av EE-avfall. Du kan òg levere EE-avfall til ein forhandlar. For hushalda er dette gratis. Leverer du næringsavfall til ein forhandlar, vil det ikkje koste noko dersom du samstundes kjøper ei tilsvarande mengd EE-produkt. 
 • Miljøskadelege batteri 
  Du kan levere batteria gratis i retur til forhandlaren når dei blir kasserte. Plikta er avgrensa til den kategorien batteri som forhandlaren sel. 
 • Kasserte dekk 
  Forhandlaren har plikt til å ta kasserte dekk gratis i retur. 
 • Flasker og boksar (emballasje til drikkevarer)  
  Utsalsstader har plikt til å ta imot ei rimeleg mengd returar av tomemballasje som går inn i ei panteordning og som dei sjølve forhandlar. Du kan krevje å få pantesummen utbetalt kontant 
 • PCB-haldige isolerglasruter 
  Isolerglasruter produserte fram til 1980 kan innehalde PCB og skal leverast inn som farleg avfall. Hushald kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å ta imot inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallseigar.
 • Mindre fritidsbåtar Båtar utan innanbordsmotor som ikkje er større enn 15 fot kan leverast vederlagsfritt til kommunen.

Målgruppe

Hushald og verksemder

aaa

Kommunen er pliktig til å ta imot visse typar avfall. Sjå blant anna
Forureiningslova kapittel 5
Avfallsforskrifta kapittel 1, 2, 3, 5 og 14.

Lover

Forurensningsloven

Forskrifter

Avfallsforskriften
___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar