Renovasjon

Generelt

Tenesteomtale

Avfallet ditt blir henta regelmessig og så godt det lèt seg gjere, utan sjenerande støy, lukt eller støv. Avfallsbehaldarane blir sat tilbake der dei var og grinder, porter og dører skal lukkast.
 
Du vil få melding om korleis kjeldesortering blir gjord i din kommune.

Målgruppe

Private hushald.

Pris for tenesta

Renovasjonsgebyret er fastsett i kommunal forskrift.


Renovasjon-pris

Samarbeidspartnarar

http://www.simas.no/

aaa

Dette er ei lovpålagd teneste. Kommunen fastset ei renovasjonsforskrift som omtaler ordninga og rettar og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Sjå
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Lover

Forurensningsloven
___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar