Musikk- og kulturskule - opptak

Generelt

Tenesteomtale

Kulturskulen er eit musikk- og kulturfagleg tilbod. Tilbodet er organisert i tilknyting til skuleverket og kulturlivet elles.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule

Kriterium/vilkår

Når du søkjer om opptak, har du rett til å få eit skriftleg vedtak frå kommunen. Sjølv om du ikkje har rett til å ta imot eit tilbod, må kommunen si avgjerd om tildeling av plass vere sakleg grunngjeven.

Pris for tenesta


Kulturskulen-pris

Brosjyrar, dokument, kart og liknande

Norsk kulturskoleråd
Kulturskule - søknad om inntak
aaa

Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskuletilbod til born og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Opplæringslova
___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar