Kunnskapsprøven - alkohollova

Generelt

Tenesteomtale

Styrarar og avløysarar for sals- og skjenkjeløyve må ha dokumentert kunnskap om alkohollova. Dette kravet blir oppfylt ved at du består kunnskapsprøva. Løyvemyndigheita skal halde prøva innan to månader etter at det har teke imot melding om at du ønskjer å avleggje prøva.
For å avleggje kunnskapsprøve kontaktar du det aktuelle løyvemyndigheita:

  • For kommunale sals- og skjenkjeløyve: Kommunen der verksemda blir utøvd, eller i heimkommunen
  • Statlege skjenkjeløyve for skip: Statsforvaltaren i det fylket verksemda er registrert som løyvehavar
  • Statlege skjenkjeløyve for tog og fly: Helsedirektoratet

Personar med tilknyting til Forsvarets befalsmesser kan avleggje prøva i den kommunen der verksemda blir utøvd eller i heimkommunen.
Kunnskapsprøva i alkohollova er ei fleirvalsprøve med eit tilfeldig uttrekk av spørsmål frå ein database. Du vil få 60 minutt til å svare på prøva. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar vere riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avleggje prøva.

Målgruppe

Styrarar og avløysarar i verksemder som har eller søkjer om sals- eller skjenkjeløyve

Pris for tenesta

Før du tar prøva, må du betale inn eit gebyr på kr 400,-. Prøva kan du ta fleire gonger dersom du ikkje består. Du må betale gebyr for kvar oppmelding.

Brosjyrar, dokument, kart og liknande

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet
aaa

Sjå alkoholforskriften kapittel 5  Kunnskapsprøve

Forskrifter

Alkoholforskriften
___

Praktiske opplysningar

Søknaden sendes til

Vik kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar