kv

Koronaviruset: status 7. oktober 2020

I Vik har me så langt vore heldig og har berre hatt eitt tilfelle med smitte av person som er busett her. Det er nå viktig at alle held fram med den gode innsatsen.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

 

Status 7. oktober 2020

I Vik har me så langt vore heldig og har berre hatt eit tilfelle med smitte av person som er busett her. Næringsliv, offentleg tenesteyting og privatpersonar har retta seg etter sentrale og lokale retningsliner og me har spart liv og hindra nedstenging av samfunnet. Det er no viktig å halde fram med godt smitteforbyggande arbeid både i arbeidsliv, i skular og barnehagar og i helsesektoren. Helsedirektoratet peilar no særskilt på at private arrangement i mange høve er kjelde for store smitteutbrot.  Dette peikar på den enkelte av oss sitt ansvar for å sikre at smittevern reglar vert etterlevd. Vik kommune vil oppmode alle innbyggarar om å vera merksam og nøye vurdere dei samkomer me lagar til eller deltek i, kan ein overhalde ein – meters regelen? Likeeins å  forsøke å unngå reiser til område med stort smittetrykk. Det er ingen grunn til å slappe av, men halde fram med gode rutinar heime og ute!

Vik kommune minner om :

 • Vask hender
 • Hald avstand, minst ein meter
 • Ver heime om du er sjuk

 

 

Status 26. september 2020

Vik kommune har 26. september motteke melding om éin smitta person folkeregistrert i Vik. Personen bur og arbeider i ein anna kommune, og har ikkje vore i Vik i perioden. Smittesporing vert utført av kommunen der vedkommande bur. Vedkommande er no i isolasjon.

 

Ordføraren oppmodar laurdag 12.9.20 alle som bur i Vik kommune om å unngå unødvendige reiser til Bergen:

Med bakgrunn i auka smittepress, som Bergen no opplever, oppmodar eg alle som bur i Vik kommune om å unngå unødvendige reiser dei neste 14 dagane til Bergen eller andre områder med høgt smittepress. 

Samstundes oppmodar eg òg reisande frå Bergen, eller andre kommunar med høgt smittepress - at de tek smittevern på alvor og er forsiktige når de kjem til Vik kommune. 

Vik kommune ber alle studentar som kjem frå Bergen, og har delteke på arrangement der smittevernreglane ikkje har vore følgde, om å gå i sjølvpålagd karantene i 10 dagar i tråd med Bergen kommune sin oppmoding.

Hald dykk oppdatert på situasjonen på folkehelseinstituttet sine nettsider og elles minner eg alle om å ha gode vanar som førebyggjer smitte:

 • Nok avstand 
 • Unngå å handhelse 
 • Ha god handhygiene 
 • Bli heime om du er sjuk

 

Smittevernlegen i kommunen, Helge Bjordal, sa dette om korona-situasjonen i august -20:

I Vik har det vore eitt tilfelle med Covid 19 for om lag 4 månader sidan. I Norge er det for tida relativt lite smitte, men det er ein aukande trend. Noko av dette skuldast auke i utanlandsreiser, men det er og ein del som har vorte smitta i Norge. Det er difor grunn til å vere uroa.

Det har vore fleire utbrot grunna at ein ikkje har overhalde tilrådingane for smittevern. Det er difor viktig at ein framleis tek dei generelle tilrådingane frå folkehelseinstituttet (FHI) på alvor:
 

 • Hald avstand.
 • Syt for god handhygiene.
 • Ver heime viss du har symptom på luftvegsinfeksjon.

 
Desse generelle tilrådingane har vist seg å gi god effekt når dei vert haldne, og dei bør gjelde på offentlege stadar, på butikkar, på badestranda, på jobb og elles der det må vere aktuelt.

Nå er testkapasiteten god, og dei som mistenkjer at dei kan ha Covid19 infeksjon kan nå be om å verte testa. Ta i tilfelle kontakt med legekontoret.

 

 

Innhald

 

Rettleiarar, vedtak og oppmodingar

Attende til innhald, klikk her.

 

Smittestatus i Vik kommune

Tal stadfesta smitta av Covid- 19 i Vik kommune: 1

Vik kommune følgjer dei retningslinjer som til ei kvar tid er satt av FHI (folkehelseinstituttet) når det gjeld testing for mistanke om smitte og dei som er påvist sjuke. Likeeins følgjer me opp dei som vert omfatta av karantene og isolasjon. 

Attende til innhald, klikk her.
        

Lenker:

Attende til innhald, klikk her.

 

Telefonnummer

 • Vik legekontor: 57 69 87 00
 • Legevakt: 116 117
 • Informasjonstelefon til Folkehelseinstituttet: 815 55 015

Attende til innhald, klikk her.

 

Information in English

Important information regarding Corona-virus (Covid 19)


The Norwegian health authorities have implemented strict bans on travel to and inside the country. From Thursday 12 March until Thursday 26 March 2020, the following rules apply:

 • Everyone who comes to Norway from outside the Nordic countries should be quarantined, regardless of whether they have symptoms or not. Retroactive from 27 February.
 • Domestic transport is to continue as normal as possible for the moment.
 • Everyone is strongly encouraged to avoid leisure travel.
 • Avoid travel that is not strictly necessary (both domestic and abroad), and avoid public transport if you can.
 • Avoid other places where you can easily get close to others.
 • Avoid close contact with others.
 • For updated information and travel advice, see The Norwegian Institute of Public Health

Due to the coronavirus situation hotels, attractions, ski resorts, and venues are now closed, and most activities and events are cancelled. Please check the relevant home pages for more information.
 
If you have questions about the coronavirus (COVID-19) while travelling in Norway, please call the national information telephone at (+47) 815 55 015.
 
If you are experiencing symptoms like fever, sore throat, chest pain and breathing difficulties, please stay in your hotel room and contact guest service by telephone or call the 24-hour Norwegian medical service at 116 117 for guidance and assistance.
 
You can also find more information on these pages:

 

Tips ein ven  Skriv ut