Jegerprøven

Generelt

Tenesteomtale

Vil du jakte eller drive fangst, må du først ta jegerprøven. Prøven består av eit obligatorisk kurs og ein elektronisk eksamen. Det obligatoriske jegerprøvekurset går over 30 timar og er lagt opp med både teori og praksis. Etter at kurset er gjennomført, kan du ta ein elektronisk eksamen som kommunen arrangerer. Alle jegerprøveeksamenar gjennomførast elektronisk.

Målgruppe

Personar som i kalenderåret fyller 14 år (gjelder småvilt) eller 16 år som ønskjer å drive jakt eller fangst.

Kriterium/vilkår

Jegerprøven kan takast av alle som i kalenderåret er 14 år eller eldre. Opplæringsjakt på småvilt kan skje frå fylte 14 år til fylte 16 år. (Ein treng ikkje å ha teke jegerprøven.) Opplæringsjakt på storvilt kan skje frå fylte 16 år til fylte 18 år. (Her blir det kravd at ein har klart jegerprøven, og at ein har teke skyteprøven for dei artane som det blir kravd for.)

Pris for tenesta

Når du skal gå opp til eksamen, må du betale eit eksamensgebyr på 300 kroner. Gebyret skal betalast elektronisk til Miljødirektoratet:

http://jegerproveeksamen.no/for-kandidater/

Brosjyrar, dokument, kart og liknande


Jegerprøve og opplæringsjakt
Norges Jeger- og fiskerforbund

Samarbeidspartnarar

Studieorganisasjonar, vanlegvis lokallaga til Norges Jeger- og Fiskerforbund.

aaa

Kommunen har fullmakt til å gjennomføre jegerprøveeksamen. Sjå spesielt 
Forskrift om utøving av jakt, felling og fangst § 10.

Forskrifter

Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Vik Jakt og Fiskelag arrangerer kurs anna kvart år. Neste kurs er planlagt våren 2019 og vert annonsert i lokalavisa på førehand.

Lenke til VJF: http://www.vik-jfl.no/

Kommunen arrangerer elektronisk eksamen på Flatbygdi skule.

Skjema

Registrer deg som jegerprøvekandidat

Sakshandsaming

Kommunen sender eksamenssvara til Jegerregisteret. Når du har fullført obligatorisk kurs og klart skriftleg eksamen, skriv kommunen ut bevis for at jegerprøven er teken.

Høve til å klaga

Du kan ikkje klage på ein eksamen du ikkje har klart. Du kan gå opp til ny eksamen, og betale eksamensavgift for kvart forsøk.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 14:03

Tenesteomtalar