Varsling_24_logo

Innbyggjarvarsling

Vik kommune har teke i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle innbyggjarane med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendingar. Les korleis du sikrar at du mottek viktige meldingar som gjeld deg.

Kommunen nyttar systemet til å varsle om driftsavvik som til dømes stenging av kommunale veger, kokepåbod for drikkevatn, brot på vassleidningar og andre tilhøve og hendingar som krev rask informasjon til innbyggjarane.

Oppdatert informasjon om korleis tenesta fungerer finn du hjå vår tenesteleverandør ved å følgja denne lenka.

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut