Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstenester og/eller sosialtenester

Generelt

Tenesteomtale

Du har rett til å få oppnemnt ein personleg koordinator og utarbeidd ein individuell plan dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester frå det offentlege tenesteapparatet. Den individuelle planen skal sikra deg målretta og samordna tiltak.

Ein personleg koordinator skal bidra til at dine ynskjer og behov vert høyrt og ivareteke. Koordinatoren si hovudoppgåve er å sikra eit heilskapleg, målretta og samordna tenestetilbod slik at du opplever auka livskvalitet og deltaking.

Dersom du ynskjer individuell plan, skal dette utarbeidast i kommunen. Individuell plan er eit dokument der dine mål, og arbeidet rundt desse, blir strukturert på ein oversiktleg måte. Dette dokumentet kan sikra betre samhandling mellom dei ulike tenesteytarane og deg.

 

Målgruppe

Kven kan ha behov for personleg koordinator?

 • Personar som grunna skade, eller sjukdom har funksjonstap som gir dei vanskar i dagleglivet. 
 • Personar med gradvis svekka funksjonsevne over tid.
 • Personar med kroniske sjukdommar.
 • Personar med medfødt funksjonssvikt.
 • Personar med fysiske, psykiske, eller sosiale problem.
 • Personar som treng hjelp til å planlegga nye situasjonar i livet som til dømes;
  • overgang frå barnehage til skule
  • overgang mellom ulike skular
  • overgang frå skule til arbeidsliv 
  • ny bu-situasjon
 • Personar som deltek i kvalifiseringsprogram i regi av Nav-kontor
 • Barn og ungdom som har langvarige og samansette behov og treng bistand frå fleire tenester har rett il å få oppnemnd ein personleg koordinator og utarbeida ein individuell plan jfr.lov og forskrift. Koordinatoren skal bidra til at barnet/ungdommen sine ynskjer og behov vert ivareteke og medverke ti eit målretta og samordna tenestetilbod.
aaa

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du, dine pårørande, eller tenesteapparatet, kan ta initiativ til at du får oppnemnt ein personleg koordinator og eventuelt får utarbeidd ein individuell plan. Ansvaret for utarbeiding av den individuelle planen ligg i tenesteapparatet. Skjema for melding om behov for samordning, personleg koordinator og individuell plan finn du i punktet under.

Skjema

Melding om behov for samordning

Søknaden sendes til

Melding om behov for samordning sender du til:

Koordinerande eining
Vik kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn

Sakshandsamingstid

Koordinerande eining skal handsama meldinga så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om årsaka til det.

Høve til å klaga

Høvet til å klage er heimla i den einskilde lova (sjå avsnitt om lover og retningsliner).

Dersom du ikkje får innvilga personleg koordinator eller individuell plan av Koordinerande eining, kan du senda klage til Omsorgssjef i Vik kommune. Dersom nytt avslag, kan du senda klage til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane eller til Helsetilsynet. Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tenester i Nav, og Helsetilsynet i fylket er klageinstans etter helselovene.

Det er retten til individuell plan du kan klage på. Dersom ein individuell plan ikkje fyller krav til innehald (sjå forskrifta), kan du òg klage på det. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har handsama saka.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:
Inger LiseFjærestad
Tittel:
Leiande helsesyster
Telefon:
41468507
Mobil:
414 68 507
Epost:
inger.lise.fjerestad@vik.kommune.no

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar