Inovasjon Norge

Bedrift og etablering

Kommunalt næringstilskot 
Vik kommue gjev rettleiing og tilskot til nye og etablerte bedrifter.

 Søknadane vert særskild vurdert og prioritert etter fylgjande kriterier:

  • Sysselsetjingseffekt
  • Økonomien i prosjektet
  • Samarbeidspotensialet (etablerte og andre potensielle samarbeidsløysingar)
  • Innovasjons- / nyskapingsgraden
  • Omdømebygging

Midlane til tilskot kjem frå konsesjonsavgifts-inntekter og vert løyvd etter retlingslinjene for Tilskot til næringsføremål.

Ta gjerne kontakt med kommunen før du sender søknaden.

Nærare opplysningar får de ved å venda Dykk til Vik kommune ved næringssjef Odd Rune Turvoll (odd.rune.turvoll@vik.kommune.no).

 

Bygdeutviklingsmidlar
Kommunen hjelper til med søknader som gjeld Bygdeutviklingsmidlar. Dette er midlar avsett over jordbruksavtalen for å fremja lønsam og bærekraftig næringsutvikling i og i tilknytning til landbruket.
Her er lenk til Fylkesmannen sin Strategi for landbruksrelatert nærings- og bygdeutvikling. Nærare opplysningar får de ved å venda Dykk til Vik kommune vedlandbrukssjef Veronika Seim Bech (veronika.seim.bech@vik.kommune.no).

På Innovasjon Norge sine nettsider er mykje nyttig informasjon for alle typar bedrifter. Vik kommune sitt kraftfond
Fondet skal nyttast til å fremje etablering av ny næringsverksemd og vidareutvikling av eksisterande verksemder i Vik kommune. Fondet kan også nyttast til investering i kommunale fellestiltak som er med på å tilretteleggja for utvikling av næringsverksemd. Kommunen sitt tiltaksapparat retta mot næringsutvikling kan også finansierast frå fondet.

Det er utarbeidd eigne vedtekter for forvaltning av kraftfondet. Desse vedtektene er vedtekne i Vik kommunestyre og godkjende av Fylkesmannen.

Vedtekter Vik kommune sitt kraftfond
 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar