Heimehjelp

Prisar for heimetenester

Fleire av betalingssatsane innan ansvarsområdet er bestemt av sentrale styringsmakter. For dei andre satsane er det berre mindre auke.

Skattelista for forrige år vert nytta som grunnlag for utrekning av kor mykje kvar brukar skal betale for heimehjelp. Per 1.5.2017 er 1G kr 93 281,-.  Sjå gjerne NAV sin oversikt over grunnbeløp 
 

Gebyr for Heimehjelp
Tenestetype Satsar 2017 Satsar 2018
Heimesjukepleie Gratis Gratis
Heimehjelp - utgangspunkt 90,- kr/t 90,- kr/t
Heimehjelp - brukarar med inntekt under 2G, maks Statlege satsar Statlege satsar
Heimehjelp - einslege brukarar, maks 1 550,-/mnd 1 550,-
Heimehjelp - ektepar og sambuande, maks 2 650,-/mnd 2 650,-
Tenester frå ambulerande vaktmeister 110,-/time 120,-/time
Leige av Tryggleiksalarm 240,- 240,-
Vask av tøy 70,- 80,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift med unnatak av vask av tøy - der eksterne som nyttar tenesta skal  betale meirverdiavgift. Bebuarar ved heimen er fritekne for meirverdiavgift for vask av tøyet sitt.

Forskrift til lov om sosiale tenester

Gebyr for matombringing
Type Satsar /kr 2017 Satsar / kr 2018
Middag utkøyrd og levert frå VBS 90,- 90,-
Graut/suppe utkøytd og levert frå VBS 55,- 55,-
Kjøp av middag frå Vik velferdssenter og Fresvik bygdaheim 75,- 75,-
Kjøp av tørrmat ved Fresvik bygdaheim og Vik velferdssenter 75,- 75,-
Kjøp av tørrmat open omsorg og Fresvik bygdeheim. Halv pensjon 45,- 45,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon