Datarommet på Flatbygdi skule

Kontakt Flatbygdi skule for meir informasjon
 

Skuleverket,internudervisninga(Vik kommune) og undervisning som fell inn under Lov om Vaksenopplæring, får nytte datarommet gratis. Andre brukarar betaler etter gjeldande satsar.

Leigeprisar - datarommet på Flatbygdi skule
Leigetid Leigesatsar/kr 2018
Pr dag 2 800,-
Pr time på kveldstid 275,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift