Byggsak, dispensasjonssaker, tilsyn, riving, dispensasjonar godkjenning av føretak m.v.

Under finn du einoversikt over gebyr og avgifter for bygg- og plansaker. 

Gebyrføresegner vedteke i kommunestyret  19.12.17

Satsane under er fritekne for meirverdiavgift

 

Tiltak som vert handsama etter søknad PBL §20-1 01.Bustad og fritidshus
(kodar i parantes, areal i BRA)
Tiltak (kodar i parantes, areal i BRA) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Einebustad (111, 113) 11 100 16 500  
b. Einebustad med hybel-/sokkelleiegheit (112) 11 100 16 500  
c. Tomannsbustad, vertikaldelt (121, 123) 16 500 24 000  
d. Tomannsbustad, horisontaldelt (122, 124) 16 500 24 000  
e. Rekkehus (131, 132) 19 600 26 500  
f. Kjede-/atriumhus (133, 134) 19 600 27 100  
g. Andre småhus med 3-4 bustader (136) 19 600 27 100  
h. Bustadbrakker (193) 11 100 16 500  
i. Tillbygg og påbygg punkt a-h 4 500 8 500  
j. Ombygging punkt a-h < 50% av totalt areal 5 500 9 600  
k. Ombygging punkt a-h > 50% av totalt areal (hovudombygging) 9 800 15 000  
 
l. Terrassehus (135) 30 600 39 300 51 600
m. Bustadblokk/stort samanbygdi bustadbygg (141 - 146) 30 600 39 300

51 600

n. Trygdebustader, aldersheim, PU bustader (151) 30 600 39 300 51 600
o. Studentheim, studentbustader, bufellesskap (152) 30 600 39 300 51 600
p. Anna bustadbygg for bufellesskap (159) 30 600 39 300 51 600
q. Tilbygg og påbygg punkt/bokstav l-p 11 000 16 500 20 900
r. Ombygging punkt /bokstav l-p < 50% av totalt areal 16 500 24 000 30 600
s. Ombygging punkt /bokstav l-p > 50% av totalt areal (hovudombygging) 16 500 24 000 30 600
 
t. Fritidshus, seterhus, skogskoie o.l. (161 - 163) 11 000 16 500  
u. Garasjar, uthus, naust (181 - 183) 4 500 8 500  
v. Anna bustadbygg (199) 4 500 8 500  
w. Tilbygg og påbygg t - V 4 500 8 500  
x. Ombygging t - v 4 500 8 500  

 

Industri og lagerbygning
Type (kodar i parantes) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Fabrikk- og verkstadbygning (211, 212) 30 600 38 000 45 300
b. Produksjonshall (213) 24 000 30 600 38 000
c. Bygning for reinseanlegg, avfallshandtering, vassforsyning o.l. (214, 215, 216) 24 000 30 600 38 000
d. Kraftstasjon o.l. (221, 222, 229) 30 600 38 000 45 300
e. Transformatorstasjon/kiosk (223, 224) 16 600 24 000 30 600
f. Kjøle- og fryselager, silo (232, 233) 24 000 30 600 45 300
g. Lagerhall (231) 16 600 24 000 30 600
h. Anna bygning (219, 229, 239, 290) 16 600 24 000 30 600
i. Tilbygg og påbygg a-h:      
    < 100m2 9 800 16 500 24 000
    > 100m2 og < 500m2 16 500 24 000 30 600
    > 500m2 24 000 30 600 38 000
j. Ombygging punkt a - h <50% av totalt areal 16 500 24 000 30 600
k. Ombygging punkt a - h >50% av totalt areal (hovudombygging) 16 500 24 000 30 600
l. Driftsbygningar for landbruk/fiske (241, 243, 244) 11 100 16 500 20 900
m. Landbruksgarasje / reiskapshus / naust (242, 245) 11 100 16 500 20 900
n. Tilbygg og påbygg l - n: >1000 m2                             16 500                                 24 000                                      30 600
o. Ombygging punkt l - n > 1000 m2 11 100 16 500 20 900

 

Andre tiltak på bustad og fritidseigedom
Tiltak Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
Fasadeendring / vindauge og terassar 3 400 4 500  
Støttemurar 3 400 4 500  
Innhegning / gjerde / støyskjerm / levegg 3 400 4 500  
Brygger 3 400 4 500  
Graving / fylling / sprenging 3 400 4 500  
Tekniske installasjonar (pipe, fyringskjele, våtrom, ventilasjon, slamavskiljar) 3 400 4 500  
Anna tiltak 3 400 4 500  
Basseng 4 500 8 500  
Brønn/dam 3 400 4 500  
Pbl § 31-2, 4.ledd fråvik frå TEK 10 for eksisterande byggverk 4 500 8 500  

 

 

Kontor og forretningsbygning
Type (kodar i parantes) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Kontorbygg, administrasjonsbygg og liknande (311 - 319) 30 600 38 000 45 300
b. Kjøpesenter, varehus, butikkbygning og liknande (321, 322, 329, 330) 30 600 38 000 45 300
c. Bensinstasjon (323) 16 500 24 000 30 600
d. Anna bygning (390)

16 500

24 000 30 600
e. Tilbygg og påbygg a - d:      
    < 100m2 11 100 16 500 20 900
    > 100m2 og < 500m2 11 100 16 500 20 900
    > 500m2 16 500 24 000 30 600
f. Ombygging punkt a - d < 50% av totalt areal 16 500 24 000 30 600
g. Ombygging punkt a - d >50% av totalt areal (hovudombygging) 16 500 24 000 30 600

 

 

Samferdsel og kommunikasjon
Type (kodar i parantes) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Ekspedisjons- og terminalbygningar og liknande (411 - 419) 30 600,- 38 000,- 45 300,-
b. Telekommunikasjonsbygningar (421 - 429) 30 600,- 38 000,- 45 300,-
c. Garasje, hangar- veg- og biltilsynsbygning (431 - 449) 24 000,- 30 600,- 38 000,-
d. Anna bygning (490) 24 000,- 30 600,- 38 000,-
e. Tilbygg og påbygg a - d:      
    < 100m2 11 100,- 16 500,- 20 900,-
    > 100m2 og < 500m2 16 500,- 24 000,- 30 600,-
    > 500m2 16 500,- 24 000,- 30 600,-
f. Ombygging punkt a - d < 50% av totalt areal 11 100,- 16 500,- 20 900,-
g. Ombygging punkt a - d >50% av totalt areal (hovudombygging) 11 100,- 16 500,- 20 900,-

 

Hotell og restaurantbygning
Type (kodar i parantes) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Hotell- og motellbygning (511 - 519) 38 000,- 44 900,- 52 200,-
b. Camping-/utleiehytte (524) 11 100,- 16 500,- 20 900,-
c. Anna bygning for overnatting (521, 522, 523, 529) 23 000,- 30 600,- 38 000,-
d. Restaurant-, kafè, gatekjøkken-, kioskbygning og liknande (531 - 539) 16 500,- 24 000,- 30 600,-
e. Anna bygning (590) 16 500,- 24 000,- 30 600,-
f. Tilbygg og påbygg a - e:      
    < 100m2 11 100,- 16 500,- 20 900,-
    > 100m2 og > 500m2  11 100,- 16 500,- 20 900,-
    > 500m2 16 500,- 23 400,- 30 600,-
g. Ombygging punkt a - e < 50% av totalt areal 11 100,- 16 500,- 20 900,-
h. Ombygging punkt a - e > 50% av totalt areal (hovudombygging) 11 100,- 16 500,- 20 900,-

 

Kultur og forskningsbygning
Type (kodar i parantes) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Leikepark og barnehage (611) 11 000,- 16 500,- 20 900,-
b. Bygg for undervisning / kultur / forsking (612 - 649) 38 000,- 44 900,- 52 200,-
c. Idrettsbygg (651 - 659) 16 500,- 24 000,- 30 600,-
d. Kino, teater, samfunnshus og liknande (661 - 669) 16 500,- 24 000,- 30 600,-
e. Kyrkje / gravkapell og liknande (671 - 679) 16 500,-  24 000,- 30 600,-
f. Anna bygning (690) 16 500,- 24 000,- 30 600,-
g. Tilbygg og påbygg a - f :      
    < 100m2 11 100,- 16 500,- 20 900,-
    > 100m2 og < 500m2 11 100,- 16 500,- 20 900,-
    > 500m2 16 500,- 24 000,- 30 600,-
h. Ombygging punkt  a - f < 50% av totalt areal 11 100,- 16 500,- 20 900,-
i. Ombygging punkt  a - f >50% av totalt areal (hovudombygging) 11 100,- 16 500,- 20 900,-

 

Helsebygning
Type (kodar i parantes) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
a. Sjukehus (719) 73 100,- 87 200,- 101 400,-
b. Sjukeheim (721 - 723) 38 000,- 44 900,- 52 200,-
c. Anna bygning 24 000,- 30 600,- 38 000,-
d. Tilbygg og påbygg a - c :      
    < 100m2 11 100,- 16 500,- 20 900,-
    > 100m2 og < 500m2

11 100,-

16 500,- 20 900,-
    > 500m2 16 500,- 24 000,- 30 600,-
e. Ombygging punkt  a - c < 50% av totalt areal 11 100,- 16 500,- 20 900,-
f. Ombygging punkt  a - c  >50% av totalt areal (hovudombygging) 11 100,- 16 500,- 20 900,-

 

 

Fengsel, beredskapsbygning
Type (kodar i parantes) Gebyr 2018 /kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
Basisgebyr:
 

 

 
a. Fengsel, beredskapsbygning og liknande (811 - 829) 38 000,- 44 900,- 52 200,-
b. Anna bygning (890) 30 600,- 38 000,- 45 400,-

 

 

Varige konstruksjonar og anlegg
Type Gebyr 2018 / kr
Tiltaks-klasse 1 Tiltaks-klasse 2 Tiltaks-klasse 3
Veg, parkeringsplass, støyvoll, bru, molo, VA-anlegg og liknande 11 100,- 16 500,- 20 900,-
For større anlegg i tiltaksklasse 3 skal det betalast gebyr etter medgått tid      

 

 

Dispensasjonssøknader
Type Gebyr/kr
år 2017
Gebyr/kr
år 2018
1. Planar (kommuneplan, reguleringsplan, utbyggingsplan)* 7 800,- 8 000,-
2. PLB § 1 - 8  (forbod mot tiltak o.a langs sjø og vassdrag) 7 800,- 8 000,-
3. PBL § 29-4 (bygningen sin plassering, høgde og avstand frå nabogrense) 3 300,- 3 400,-
4. Kommunale vedtekter 3 300,- 3 400,-
5. Andre 3 300,- 3 400,-
 *Ved fleire dispensasjonar i same sak, betalast berre for ein dispensasjon (høgste sats).    

 

 

Endringssøknader
Type Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
Basisgebyr: 3 300,- 3 400,-
Ved auka areal vert det rekna basisgebyr    
Ved større endringar vert det rekna gebyr som ved ombygging    

 

Fornying av byggeløyve
Type Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
Fornying av byggeløyve 3 300,- 3 400,-

 

Riving
 Type Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
Gebyr pr bygning < 70m2 3 300,- 3 800,-
Gebyr pr bygning > 70m2 3 700,- 3 800,-


 

Installasjonsløyve av heis
Type Gebyr /kr
2017
Gebyr/kr
2018
Gebyr pr heis 4 400,- 4 500,-

 

 

Andre tiltak pkt 2 til pkt 9
Type Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
Fasadeendring / vindauge 3 300,- 3 400,-
Skilt / reklame 3 300,- 3 400,-
Større skiltplan 5 300,- 5 500,-
Støttemurar 3 300,- 3 400,-
Innhegning / gjerde / støyskjerm og andre tiltak 3 300,- 3 400,-
Tekniske installasjonar 3 300,- 3 400,-
Andre tiltak (tur, sti o a.) 3 300,- 3 400,-
 PBL § 31-2, 4.ledd fråvik frå TEK 17 for eksisterande byggverk 4 400,- 4 400,-

 

 

Tiltak som vert handsama etter søknad PBL § 20 - 4
Type Basisgebyr/kr
2017
Basisgebyr/kr
2018
§ 20 - 4 a) mindre tiltak på bygd eigedom 4 400,- 4 500,-
§ 20 - 4 b) alminnelege driftsbygningar i landbruket 4 400,- 4 500,-
§ 20 - 4 c) midlertidige bygningar, konstruksjonar eller anlegg 4 400,- 4 500,-
§ 20 - 4 d) andre mindre tiltak 4 400,- 4 500,-

 

 

Div.gebyr jfr.alminnelege føresegner §§4, 11, 12, 13, 15 og 16
Type Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
a) § 4. Ekstra gebyr frå og med 2.trinn i trinnvis behandling (2. igangsettingssøknad) 4 500,- 4 500,-
b) § 11. Minstegebyr ved pålegg etter plan- og bygningslova 4 500,- 4 500,-
c) § 13. Gebyr i tillegg til konsulentutgifter ved sakkunnig bistand 3 400,- 3 400,-
d) § 14 a. Gebyr for medgått tid ved kontorarbeid: enkeltperson pr time 800,- 800,-
e) § 14 b. Gebyr for medgått tid ved feltarbeid: enkeltperson pr time 800,- 800,-
f)  §  14 b.Gebyr for medgått tid ved feltarbeid :lag pr time 1 300,- 1 300,-
g) § 16. Gebyr for innhenting av løyve, samtykke / uttale frå anna mynde etter pbl § 21-5 3 700,- 3 700,-


 

Gebyr for areal og reguleringsplanar pr plan
Areal og reguleringsplanar pr. plan Gebyr/kr
2017
Gebyr/kr
2018
Handsaming av privat areal/reguleringsplan < 5000m2 18 300,- 18 800,-
Tillegg for kvar påbegynt 1000m2 2 000,- 2 100,-
Vesentlege planendringar < 5000m2 11 900,- 12 300,-
Tillegg for kvar pågegynt 1000m2 2 000,- 2 100,-
Mindre vesentlege planendringar 5 900,- 6 100,-

 


 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar