vaksen og barn

Revidering av handlingsplan mot vald i nære relasjonar - høyringsutkast

I regjeringa sin handlingsplan mot vald i nære relasjonar 2014-2017 "Et liv utan vold", vert kommunane oppmoda om å laga kommunale handlingsplanar mot vald i nære relasjonar. Gjeldande handlingsplan mot vald i nære relasjonar for Vik kommun...
vinterbilete  H Grønningsæter

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan for perioden  2018 – 2021  og budsjett 2018, er lagt ut til offentleg høyring  jfr Kommunelova §§ 44 og 45
Aktivitet

Offentleg høyring - Søknad om spelemidlar 2018.

I høve gjeldande plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016 – 2020, skal handlingsprogrammet rullerast kvart år. Planen og handlingsprogrammet er grunnlaget for søknad om spelemidlar 2018. 
skogsveg

Hovudplan skogsveg for Vik kommune - høyring

I Vik kommune er det no utarbeid ein «Hovudplan skogsveg».   Kommunen inviterar no ulike partar som kan ha nytte eller interesse i skogsvegar til å gje innspel på denne planen
Ingfoto

Områderegulering for Vikja-Seimsvegen til offentleg ettersyn

Framlegg til reguleringsplan for Vikja-Seimsvegen vert med dette lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12-10.
Vik bygde og sjukeheim

Lokal forskrift om rett til langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad m.m.

Ny lokal forskrift om rett til langtidsplass i sjukeheim eller tilsvarande bustad m.m. for Vik kommune er utarbeidd i samsvar med  lov 2. juli 1999  om pasient- og brukarrettigheitar § 2  og lov 24. juni 2011 om kommunale helse- og omsorgst...