Du er her: Heim Helse

Helsetenester

Kommunane har ansvar for gode og forsvarlege helse- og sosialtenester til alle som treng det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske råmer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Vik kommune har eit helsetenestetilbod som er både helsefremjande og førebyggjande, samt helsehjelp til alle som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen. Tenestetilbodet omfattar barnevern, førebyggjande helsetenester, pleie og omsorg, legetenesta, rehabilitering og sosiale tenester.

Informasjon om rettar/klage på tenesta frå Helse Norge

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon