Du er her: Heim Helse Ergoterapi

Ergoterapi

Ergoterapi kan vera aktuelt når dagleglivet vert ei utfordring.

Ergoterapeut Frøydis Haga har kontorstad i kjellaren på Vik Bygde og Sjukeheim

Dagleglivet er fylt av ulike aktivitetar: 

 • å stå opp, gå på toalettet og vaska seg
 • laga mat, eta og drikka, rydda og gjera reint
 • gjera innkjøp, stella born, køyra bil
 • gå i barnehage, på skule, studera eller arbeida
 • dyrka hobbyar, vera saman med andre
 • sjå på tv, lesa eller lytta på radio og musikk 
 • gå tur, sykla eller vera på reise
 • vera ektefelle, forelder, nabo eller ven
 • delta i organisasjonslivet og i samfunnet for øvrig

Ergoterapitenesta kan gje tilbod om fylgjande tenester:

 • vurdering og trening av fysiske og kognitive ferdigheiter
 • planleggja fysisk tilrettelegging i heimen (bustadtilrettelegging), på arbeidsplassen, i barnehagen eller på skulen, eller i utemiljø
 • vurdera, tilretteleggja og tilpassa gjeremål/aktivitet
 • vurdera, søkja og gje opplæring i aktuelle hjelpemiddel
 • rettleiing av brukar, pårørande og hjelparar
 • førebyggjande arbeid for å unngå skade eller sjukdom
 • arbeidsplassvurdering (når tenesta har kapasitet)
 • arbeid med rehabilitering og individuell plan

 

Målgruppa er mennesker i alle aldrar og livsfaser med risiko for helseplager, som har ulike sjukdommar, skader og funksjonshemmingar. 

Ergoterapeuten jobbar for at ein skal kunna vera mest mogeleg sjølvhjelpen i det daglege, kunna bu i eigen heim så lenge som råd, kunna delta i dei aktivitetane ein ynskjer, og oppleva ein meiningsfull kvardag.

Ergoterapeut er kommunal kontaktperson for Hjelpemiddelsentralen, i tillegg til å vera rørslekontakt, synskontakt og IK-kontakt (datahjelpemidler).

Ergoterapeuten jobbar tverrfagleg saman med andre tenesteytarar.

Tenesta er gratis, men tiltak kan utløysa kostnad for brukar. 

 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon