Eigedomsskatt - klage (overtakst) ved pålagd eigedomsskatt

Generelt

Tenesteomtale

Å krevje overtakst vil seie at du klagar over skattetaksten. Skattetaksten er den verdien huset/eigedommen er sett til, og som dannar grunnlaget for utrekninga av eigedomsskatt. Skattetaksten skal setjast til den alminnelege omsetningsverdien for eigedommen.

Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal innførast eigedomsskatt.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er ilagte eigedomsskatt

aaa

Eigedomsskattelova § 3, § 8A-3 og § 19.

Lover

Eigedomsskattelova
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Klagen skal vere skriftleg og leverast til eigedomsskattekontoret innan seks veker etter at skattelista er lagd ut.

Sakshandsaming

Klagenemnda til kommunen behandlar klage over skattetakst.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar