Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Generelt

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

aaa

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova
___

Praktiske opplysningar

Sakshandsaming

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar