Eigarseksjonar - gebyr for seksjonering og reseksjonering

GEBYR I SAMSVAR MED EIGARSEKSJONSLOVA

Gebyr

Ved handsaming av søknad om seksjonering og reseksjonering 3 900
 

Bruk av gebyr er heimla i § 15 i Lov om eigarseksjonar (LOV-2017-06-16-65)

 

 

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar