Deling etter jordlova

GEBYR I SAMSVAR MED JORDLOVA

Gebyr

Ved handsaming av delingssaker etter jordlova 2 000
 

Bruk av gebyr er heimla i Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker (FOR-2011-12-14-1336)

 

 

 

Sjølvbetening

Tenesteomtalar