Byggavfall - kjeldesortering

Generelt

Tenesteomtale

Alle som skal byggje, rive eller rehabilitere bygg av ein viss storleik, skal lage ein plan for korleis avfallet skal handterast (gjeld òg tiltak som ikkje er søknadspliktige etter plan- og bygningslova). Minst 60 prosent av avfallet må kjeldesorterast. Målet er mellom anna å hindre at miljøfarlege stoff blir spreidde, redusere mengda byggavfall og auke gjenbruk og gjenvinning.

Etter at tiltaket er fullført, skal avfallsprodusenten sende inn sluttrapport som dokumenterer kor mykje som er innlevert av dei ulike avfallsfraksjonane.

Etter byggesaksforskrifta § 8-1 skal sluttrapport sendast inn saman med søknad om ferdigattest.

Målgruppe

Avfallsprodusentar, det vil seie tiltakshavarar (byggherrar) og ansvarleg utførande føretak

Kriterium/vilkår

Kravet om avfallsplan gjeld mellom anna

 • nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal 
 • riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal
aaa

Sjå spesielt

 • Byggteknisk forskrift (TEK 17) kapittel 9 Ytre miljø
 • Byggesaksforskrifta (SAK 10) § 8-1
 • Avvfallsforskrifta kapittel 11

Forskrifter

Avfallsforskriften
Byggesaksforskriften (SAK 10)
Byggteknisk forskrift (TEK17)

Retningslinjer

Alt du trenger å vite om avfall og miljøsanering
Avfallsregler i plan- og bygningsloven (veileder fra DiBK)
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Ein tilrår at du nyttar skjemaa for avfallsplan og sluttrapport (sjå under). I samband med rehabilitering og riving skal du òg utarbeide ei eiga miljøsaneringsutgreiing for farleg avfall.

Avfallsplanen skal m.a. innehalde

 • eit estimat over mengder og typar byggavfall som vil oppstå i samband med tiltaket
 • ein plan for korleis byggavfallet skal handterast og disponerast

Skjema

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har samla alle byggesaksskjemaene på sida Byggesaksblanketter.


Vedlegg

Saman med sluttrapporten skal du levere kopi av kvitteringar for avfallet som er levert.
Dette kan vere

 • ordinær kvittering frå avfallsmottak
 • deklarasjonsskjema for farleg avfall (det er deklarasjonsplikt ved levering av farleg avfall)
 • eigenmeldingsskjema (dersom du til dømes har selt takstein eller treverk eller brukt nedknust betong som fyllmasse eller tilsats på byggjeplass)

Sakshandsaming

For tiltak som både
 

 • krev søknad og løyve etter plan- og bygningslova og
 • utløyser krav om avfallsplan og eventuell miljøsaneringsutgreiing
   

vil behandling av avfallsplan og miljøsaneringsutgreiing vere knytt opp mot byggjesaksbehandlinga.

Sakshandsamingstid

Vil vere avhengig av byggjesaka og type byggjetiltak

Høve til å klaga

Dersom du ikkje får godkjenning, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot avslaget. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Tenesteomtalar