Bustadtilskott til utbetring/tilpassing

Generelt

Tenesteomtale

Det finst både låne- og tilskotsordningar som kan gjere det mogeleg å finansiere tilpassing av bustaden din.
Du kan for eksempel trengje å tilpasse inngangen slik at den passar for rullestol, eller du trengjer å byggje om større delar av bustaden din. Kommunen kan hjelpe til med å finne fram til dei høva som passar for deg.

Målgruppe

  • Personar med funksjonsnedsetjing.
  • Eldre som ønskjer å utføre førebyggjande tilpassingstiltak.

Kriterium/vilkår

Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til tilpassing av bustad.

Samarbeidspartnarar

Husbanken

aaa

Sjå spesielt § 15 i bustøttelova.

Lover

Bustøttelova

Retningslinjer

Rettleiar for tilskot til tilpassing
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Tilskot til tilpassing blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Søknad om bustadtilskot til tilpassing får du ved Nav Vik.

Skjema

Bustadtilskot - søknadskjema

Vedlegg

Vedlegga går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Sakshandsamingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Høve til å klaga

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Sjølvbetening

Tenesteomtalar