Barselgrupper

Generelt

Tenesteomtale

Barselgrupper er eit opplysnings- og rettleiingstilbod til nye foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Seinare må foreldra ta initiativ til vidare samlingar. Her kan de dele erfaringar frå fødsel, barsel- og spedbarnstid, mellom anna

 • amming
 • barnestell
 • kosthald
 • utviklinga til barnet
 • førebygging av ulukker
 • samliv

Helsesjukepleiar kan gje råd og rettleiing dersom de ønskjer det. Borna er sjølvsagt òg med på samlinga.

Helsestasjonsprogrammet har faste konsultasjonar : ( link brosjyre Vik helsestasjon )

 • Heimebesøk av jordmor  1- 3  dagar etter heimkomst. Heimebesøk av helsesøster innan 10 dagar etter fødsel. Ved behov kan det avtalast fleire heimebesøk.
 • 6 veker, helseus. med lege, vaksinasjon
 • 8 veker, samtale med mor
 • 3 mnd , vaksinasjon
 • 4 mnd  motorisk us av fysioterapeut ( gruppe)
 • 5 mnd , vaksinasjon
 • 6 mnd , helseus med lege
 • 8 mnd   ( gruppe )
 • 10 mnd ( gruppe )
 • 1 år, helseus med lege
 • 15 mnd, vaksinasjon
 • 18 mnd ( gruppe )
 • 2 år, helseus med lege
 • 4 år, helseus med lege
 • 5 år, førskulehelseus med lege og fysioterapeut

Målgruppe

Nye foreldre

Helsesøster gir oppfølging til alle sped- og småbarn med foreldre/føresette (ikkje berre nye)

Pris for tenesta

Tenesta er gratis.

Brosjyrar, dokument, kart og liknande

Helsestasjon sped-og småbarn
aaa

Dette er inga lovpålagd teneste, men ein måte kommunen vel å formidle informasjon og rettleiing til denne gruppa på. Sjå blant anna

Helse- og omsorgstenestelova § 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester og § 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid
Pasient- og brukerrettighetslova kapittel 7 Klage

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
___

Praktiske opplysningar

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Når du har født, blir du kontakta av helsestasjonen, som vil gje deg tilbod om å vere med i barselgruppe. Du kan også sjølv ta kontakt med helsestasjonen.

Høve til å klaga

Dersom du meiner du ikkje får nødvendig helsehjelp frå kommunen, kan du klage til kommunen og deretter til Helsetilsynet i fylket. I klagen må du greie ut om kva forhold det er du klagar over. Du bør forklare kva du ønskjer endra, og grunngje dette. Kommunen vil kunne rettleie deg. Klagen blir send den instansen i kommunen som har behandla saka. Dersom kommunen held fast ved avgjerda si, blir klagen send vidare til Helsetilsynet i fylket.

Som mottakar av helsetenester kan du etter pasient- og brukarrettslova også klage til Helsetilsynet på sjølve utføringa av tenesta. Klagen skal først sendast kommunen eller direkte til tenesteytaren slik at det skal vere mogleg å løyse saka på det lågaste nivået.

___

Andre opplysningar

Dato oppdatert
2020-03-02 08:27

Tenesteomtalar